Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân huyện nhà nói chung, xã Lưu Vĩnh Sơn nói riêng đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các ngày lễ trọng đại của quê hương đất nước; Quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021.

Nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), chúng ta vui mừng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, để cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 91 năm ra đời và phát triển; đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; biểu dương các tập thể, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, phù hợp góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh.

Đại đoàn kết là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động, Người đã không ngừng chăm lo, vun trồng cho sự nghiệp đoàn kết toàn dân, tập hợp lực lượng toàn dân tộc trong một Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Trải qua 91 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5 năm 1995, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Người, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong cả nước Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” sau đó là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Cuộc vận động đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư; đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Nhân dân thông qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…, góp phần quan trọng cùng Nhà nước thực hiện đường lối của Đảng về công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp nối thành công của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tháng 11/2015, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời, Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới các cấp, các ngành, từng địa phương. Theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lưu Vĩnh Sơn đã vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào nội dung các cuộc vận động để tuyên truyền, cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thông qua phong trào thi đua “Hiến kế, hiến công, hiến của”, được các tầng lớp nhân dân toàn xã đồng lòng hưởng ứng thực hiện. Cụ thể:

Mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, số tiền ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 là trên 194 triệu đồng. Ngoài ra các tổ chức thành viên còn vận động quyên góp từ toàn thể hội viên các nhu yếu phẩm quy đổi ra tiền ước tính trên 40 triệu đồng, phối hợp với các tổ chức thành viên ban hành nhiều văn bản phối hợp thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở cộng đồng dân cư, đồng thời thường xuyên theo dõi, thông tin kịp thời chính xác về tình hình dịch bệnh để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh.

- Tổ chức thực hiện tốt các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  đảm bảo đủ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý, đúng luật định; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri nơi công tác, nơi cư trú, hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên để vận động bầu cử. Nhìn chung, Ủy ban MTTQ đã phát huy vai trò, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong công tác bầu cử, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

- Đối với việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong 10 tháng đầu năm, UB.MTTQ xã Lưu Vĩnh Sơn và các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo " năm 2021, đã thu được 80 triệu đồng. Từ nguồn quỹ vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã triển khai hỗ trợ xây dựng  được 07 nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền 225 triệu đồng, trao tặng 278 suất quà cho các đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 138.700 ngàn đồng. Các tổ chức thành viên tặng 314 suất quà trị giá trên 101.500 ngàn đồng. Tập trung nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động với các hình thức phù hợp gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”

 - Trong 10 tháng đầu năm, MTTQ và Các tổ chức thành viên đã bám sát khung kế hoạch về phong trào xây dựng NTM nâng cao, UBMT xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tiến hành rà soát đầu việc tại hộ gia đình để phân công các tổ chức vận động nhân dân chỉnh trang vườn hộ, cải tạo xóa bỏ vườn tạp. Kết quả, chỉnh trang: 238 vườn. Kết quả cải tạo: 182 vườn, Phân công phụ trách giúp đỡ xây dựng 23 vườn mẫu (trong đó: MTTQ, 02 vườn; HND, 7 vườn; HPN, 5 vườn; ĐTN, 4 vườn; CCB, 5 vườn). Phân công các tổ chức đoàn thể phụ trách 05 khu dân cư kiểu mẩu (Trong đó: Khu dân cư thôn Vĩnh Trung đã được công nhận đạt chuẩn).

- Tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công làm mới 15,5 km đường bê tông nông thôn, giao thông nội đồng,  giải tỏa hơn 20,2 km hành lang để mở rộng lề đường giao thông, vận động nhân dân giải tỏa hàng rào kiên cố được  640m, hiến 486m2  đất; hiến hơn 60 cây ăn quả có giá trị kinh tế để mở rộng đường;  xây dựng 8,5 km hàng rào cây xanh; xây dựng 7,2 km rảnh thoát nước;  trồng mới 95ha rừng nguyên liệu; 43,5ha hoa, cây cảnh; 0,5ha chè; 6 ha cây ăn quả; Đổ đất đắp lề đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng  3,4 km.  Xây mới 2,5 Km kênh mương bê tông nội đồng;  Di dời 45 cột điện mở rộng nền đường giao thông. Xây dựng 01Km đường điện thắp sáng làng quê tại thôn Kim Sơn (Đoàn thanh niên phối hợp với Cấp ủy thôn); xây dựng  chỉnh trang khuôn viên 05 nhà văn hóa thôn...  Vận động nhân dân phá bỏ bờ vùng bờ thửa để xây dựng  mô hình tích tụ ruộng đất với diện tích hơn 40ha; 20 mô hình kinh tế tổng hợp.

           Các tổ chức thành viên gắn biển tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp do các hội đảm nhận 22 tuyến.

       - Công tác tôn giáo được quan tâm, giải quyết kịp thời đúng chính sách, hợp tình, hợp lý các kiến nghị của tổ chức tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân và ổn định tình hình chính trị trên địa bàn.

      - Tiếp tục thực hiện tốt chính sách tôn giáo theo quy định của Pháp luật, đẩy mạnh tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư - sống tốt đời đẹp đạo” ở vùng giáo, động viên bà con cộng đồng giáo dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tham gia vào các phong trào chung do MTTQ và các tổ chức phát động, góp phần xây dựng Nông thôn mới cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kính thưa bà con!

 Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn xóm luôn trân trọng ghi nhận, cảm ơn công sức đóng góp to lớn của Nhân dân trong suốt thời gian qua và tin tưởng rằng: Với truyền thống, cốt cách của của người dân Lưu Vĩnh Sơn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân xã nhà sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ khối đoàn kết toàn dân, nhiệt huyết, say mê, sáng tạo trong phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng vững mạnh; quyết tâm thi đua xây dựng các khu dân cư phát triển mạnh về kinh tế, xanh, sạch, đẹp, sáng về cảnh quan - môi trường, an toàn về an ninh trật tự, phấn đấu xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lưu Vĩnh Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Kính thưa quý vị!

Những kết quả đạt được trong hoạt động của MTTQ đã góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2021, thời gian tới nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Lưu Vĩnh Sơn đề ra, Mặt trận tổ quốc cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội. Thực hiện tốt quy chế phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ với HĐND - UBND và các tổ chức thành viên của Mặt trận nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc phải thực sự là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thứ hai: Đa dạng hoá các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng các hoạt động hướng về cơ sở, phát huy quyền chủ động, sáng tạo của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác  tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. MTTQ phải thật sự làm nòng cốt trong việc phát huy  dân chủ, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

Thứ ba: Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức thành viên, hướng mạnh về thôn, nhất là các thôn còn gặp nhiều khó khăn; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy trí tuệ và sức sáng tạo tổng hợp trong nhân dân, động viên nhân dân hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo và khát vọng vươn lên làm giàu; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ tư: Tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội đối với chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, phong cách, lề lối làm việc, phẩm chất đạo đức, lối sống…; giám sát trách nhiệm của các đại biểu dân cử trong thực biện đại diện quyền công dân, đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri; kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

Kính thưa quý vị. Trong  niềm vui của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Ủy ban MTTQ xã Lưu Vĩnh Sơn xin cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn và theo sát mọi hoạt động của cộng đồng dân cư, chân thành cảm ơn bà con nhân dân, các tổ chức trong cộng đồng dân cư, trong năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

Thành công, thành công, đại thành công !
Xin trân trọng cảm ơn!


Kiều Oanh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 132.147
    Online: 14